1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32846 Гүйцэтгэл 28856

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ БАЙРШЛААР
Хяналтын байгууллагаар
МОНГОЛ УЛС
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТ
ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЧИГЛЭЛЭЭР