1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32846 Гүйцэтгэл 28856

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

17601
БАРИЛГА
14857
БОЛОВСРОЛ
24977
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
39826
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
28476
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
2470
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
8478
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
1
ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА, СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ...
336
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
7399
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
2203
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
8890
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
2350
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
9179
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
11750
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
26
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
16164
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
10985
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
12967
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
2752
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
68
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА