1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 48121 Гүйцэтгэл 29018

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

14969
БАРИЛГА
11879
БОЛОВСРОЛ
22453
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
32619
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
24419
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
1783
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
7097
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
303
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
5828
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
1701
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
7583
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
1635
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
8805
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
11262
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
21
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
14585
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
8577
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
11325
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
2088
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
61
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА