1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32840 Гүйцэтгэл 28852

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

21961
БАРИЛГА
17856
БОЛОВСРОЛ
30603
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
48569
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
35421
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
3285
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
9973
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
3
ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА, СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ...
431
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
9149
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
2572
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
10912
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
3855
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
10932
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
14284
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
35
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
19109
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
13480
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
15433
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
3182
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
78
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА