1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32840 Гүйцэтгэл 28856

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

21156
БАРИЛГА
17946
БОЛОВСРОЛ
30054
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
47685
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
35138
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
3181
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
9807
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
2
ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА, СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ...
429
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
8926
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
2535
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
10658
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
2783
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
10697
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
14016
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
35
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
18757
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
13140
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
15236
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
3132
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
78
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА