1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32847 Гүйцэтгэл 28856

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

13393
БАРИЛГА
11191
БОЛОВСРОЛ
19604
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
29768
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
21746
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
1943
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
6815
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
253
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
5684
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
1685
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
6685
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
1763
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
7289
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
9085
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
18
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
12272
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
8793
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
9937
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
2262
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
55
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА