1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32847 Гүйцэтгэл 28856

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

17343
БАРИЛГА
14760
БОЛОВСРОЛ
24485
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
38726
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
27919
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
2437
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
8409
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
1
ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА, СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ...
329
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
7281
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
2152
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
8665
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
2283
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
8964
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
11727
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
26
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
15767
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
10808
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
12769
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
2702
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
67
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА