1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 48121 Гүйцэтгэл 29018

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

14812
БАРИЛГА
11871
БОЛОВСРОЛ
21729
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
32138
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
23897
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
1776
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
6889
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
303
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
5719
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
1701
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
7358
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
1635
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
8671
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
11113
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
21
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
14516
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
8400
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
11042
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
2045
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
61
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА