1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32848 Гүйцэтгэл 28856

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

13583
БАРИЛГА
11505
БОЛОВСРОЛ
19993
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
30751
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
22571
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
1975
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
6931
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
254
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
5863
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
1737
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
6822
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
1858
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
7542
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
9176
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
18
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
12537
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
8962
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
10112
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
2316
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
55
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА