1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32849 Гүйцэтгэл 28856

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

13527
БАРИЛГА
11440
БОЛОВСРОЛ
19903
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
30526
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
22379
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
1965
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
6900
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
254
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
5808
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
1705
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
6782
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
1844
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
7532
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
9170
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
18
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
12493
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
8904
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
10096
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
2297
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
55
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА