1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32840 Гүйцэтгэл 28852

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

21678
БАРИЛГА
18148
БОЛОВСРОЛ
30582
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
48605
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
35672
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
3273
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
10074
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
3
ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА, СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ...
431
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
9122
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
2580
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
11108
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
2874
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
10931
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
14287
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
35
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
19122
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
13455
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
15553
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
3177
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
78
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА