1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32847 Гүйцэтгэл 28856

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

13444
БАРИЛГА
11317
БОЛОВСРОЛ
19650
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
29971
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
21994
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
1963
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
6848
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
254
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
5752
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
1691
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
6723
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
1805
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
7457
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
9159
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
18
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
12442
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
8863
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
10006
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
2279
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
55
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА