1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32840 Гүйцэтгэл 28856

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

21145
БАРИЛГА
17934
БОЛОВСРОЛ
29927
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
47636
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
35139
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
3179
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
9800
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
2
ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА, СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ...
429
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
8917
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
2532
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
10657
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
2783
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
10694
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
14008
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
35
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
18745
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
13134
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
15176
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
3132
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
78
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА