1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32848 Гүйцэтгэл 28856

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

14055
БАРИЛГА
12156
БОЛОВСРОЛ
20582
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
31838
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
23591
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
2034
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
7136
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
258
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
6009
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
1781
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
7147
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
1921
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
7674
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
9539
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
18
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
13150
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
9279
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
10442
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
2382
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
59
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА