1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32844 Гүйцэтгэл 28856

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

17360
БАРИЛГА
14780
БОЛОВСРОЛ
24512
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
38765
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
27934
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
2435
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
8417
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
1
ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА, СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ...
329
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
7289
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
2159
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
8682
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
2289
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
9017
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
11701
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
26
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
15773
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
10827
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
12793
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
2703
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
66
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА