1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32840 Гүйцэтгэл 28856

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

21142
БАРИЛГА
17934
БОЛОВСРОЛ
29926
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
47654
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
35141
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
3179
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
9800
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
2
ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА, СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ...
429
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
8893
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
2529
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
10634
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
2783
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
10693
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
14007
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
35
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
18745
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
13118
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
15176
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
3130
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
77
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА